Zwroty i reklamacje

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

    1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

    2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

    3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

    4. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy sklep@sklepzobrazami.eu .

    5. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

    6. Skutki odstąpienia od Umowy:

    a). W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

    b). W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonaną przez niego płatność z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

    c). Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

    d). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

    e). Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem  14 dni.

    f). Konsument ponosi bezpośrednie koszty wysyłki Produktu, także koszty zwrotu Produktu.

    g). Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

    7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

    a). o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

    b). w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

    1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.

    2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

    3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

    4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na mail: sklep@sklepzobrazami.eu 

    5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, nr faktury oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

    6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

    7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w odpowiedzi na zgłoszenie.

    8. Na wszystkie produkty znajdujące sie w ofercie handlowej Sprzedawca udziela dwudziestoczteromiesięcznej gwarancji jakości na następujących zasadach:

    a). Jeśli Klient chce skorzystać z gwarancji kieruje żądanie w tym zakresie

bezpośrednio do Sprzedawcy na mail sklep@sklepzobrazami.eu.

    b). Jeżeli Producent uzna zasadność zgłoszonej wady produktu, zobowiązuje się:

            - naprawić produkt, albo

            - dokonać jego wymiany na nowy, albo

            - obniżyć cenę produktu, albo

            - zwrócić Klientowi cenę sprzedaży produktu, przy czym zwrot ceny sprzedaży może nastąpić tylko wtedy, gdy produkt nie jest już dostępny w ofercie handlowej Producenta, a jego naprawa nie jest możliwa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl